• 2921 Копривлен, България, ул. Завода 25

Този сайт е създаден по проект BG16RFOP002-2.083-0206 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.083 “ ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.