• 2921 Копривлен, България, ул. Завода 25

„НИДЕКС“ ООД стартира изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”


ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО-БЕНЕФИЦИЕНТ „НИДЕКС“ ООД
От 21.09.2022 г. „НИДЕКС“ ООД започна изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0008-C01 по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Проектът ще се осъществи в с. Копривлен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Планираната продължителност е 10 месеца, а стойността на целия проект е в размер 273 500,00 лв., от които 136 750,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Read More

Компанията стартира производството на ESD опаковки за корпоративни клиенти

Компанията стартира производството на ESD опаковки за корпоративни клиенти.

Произвеждат се различни видове опаковки – шприцови, екструдирани, вакуумформовани и др.

За целта, команията инвестира в закупуване на ноу-хау и на лабораторна техника за нуждите на специфичните изследвания на готовата продукция.

Разработихме нови технологични възли към основното производство, които гарантират спазване изискванията на стандарт ESD IEC 61340-5-1 за електростатичност на готовата продукция.

Read More