• 2921 Копривлен, България, ул. Завода 25

„НИДЕКС“ ООД стартира изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО-БЕНЕФИЦИЕНТ „НИДЕКС“ ООД От 21.09.2022 г. „НИДЕКС“ ООД започна изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0008-C01 по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Проектът ще се осъществи в с. Копривлен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Планираната продължителност е 10 месеца, а стойността на целия проект е в размер 273 500,00 лв., от които 136 750,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране. Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Read More