Предмет на процедура за избор на изпълнител с публична покана на основание чл.
51 от ЗУСЕСИФ